سامانه مدیریت آموزش و یادگیری الکترونیک

سامانه مدیریت آموزش و یادگیری الکترونیک

لطفا بروشور سامانه مدیریت آموزش را دانلود نمایید…

دریافت فایل ثبت نام دوره و تکمیل آن

کپی پشت و روی کارت ملی به همراه یک قطعه عکس

تحویل مدارک در محل شرکت یا ارسال فایل اسکن شده مدارک به آدرس learning@sepehr-ict.ir

یک سوم شهریه زمان تایید ثبت نام

یک سوم پایان ماه اول و یک سوم پایان ماه دوم